NIEPUBLICZNA SPECJALISTYCZNA
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

funkcjonująca w ramach CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA „Uczenie przez zmysły”– Iwona Palicka jest prywatną placówką oświatową działającą w oparciu o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nr 58/2011 – Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
Data rozpoczęcia działalności: 2.01.2012r.
Adres: 60-454 Poznań, ul.Oliwska 14
NIP: 777-156-69-21
Regon: 302245452
RSPO: 31381
Nadzór merytoryczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu

kontakt z Sekretariatem NSPPP: tel. 694999705 w godz. 8.00-16.00; mail: biuro@centrumdziecka.org.pl

PODSTAWA PRAWNA

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Tekst jednolity (Dz. U. nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2017 poz. 1647).
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz. U. z 2017 poz.1743).
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534).
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591).
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017, zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad działania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1643).

Poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii honorowanych przez szkoły w sprawie:
– przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną
– odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi
– dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych – dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica
– indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia – dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica
– wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia – dla potrzeb ustalania ocen klasyfikacyjnych z zachowania dla dzieci, których trudności rozwojowe (np. ADHD) uniemożliwiają pełne sprostanie wymaganiom
– zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego,
– dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią)
dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
– dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
– objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce dla dzieci, które potrzebują np. dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapeutycznych albo innej formy opieki psychologicznej lub pedagogicznej ze strony szkoły

DIAGNOZA

Diagnoza realizowana w NSPPP jest usługą odpłatną:

Ocena gotowości szkolnej (badanie najwcześniej w marcu):
Koszt: 600zł obejmuje jedno spotkanie – IDS + TSD

Badanie pod kątem specyficznych trudności szkolnych (dysleksja, dyskalkulia):

Ryzyko dysleksji bądź dyskalkulii (klasa 0, I-III)
Koszt:
1000zł obejmuje 2 spotkania – SB5 + baterie neuropsychologiczne

Dysleksja (najwcześniej pod koniec kl. III)
Koszt: 1000zł obejmuje 2 spotkania – SB5 + bateria dysleksja

Dyskalkulia (najwcześniej pod koniec kl. V)
Koszt: 1000zł obejmuje 2 spotkania – SB5 + bateria dyskalkulia 

Dysleksja+Dyskalkulia (najwcześniej pod koniec kl. V)
Koszt: 1200zł obejmuje 3 spotkania – SB5 + bateria dysleksja + bateria dyskalkulia

Inne badania pod kątem specyficznych trudności szkolnych (ryzyko dysleksji, dyskalkulii; dyspraksja, ADD):
2 spotkania – badanie SB5/IDS/IDS-2 + Próby neuropsychologiczne lub badanie pedagogiczne: 1000zł

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Poradnie niepubliczne uprawnione są do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.
Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydana przez zespół orzekający z publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
W naszej poradni działa zespół specjalistów prowadzących terapię dzieci z następującymi deficytami – wg rozumienia Prawa Oświatowego w następujących kategoriach:
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi

W związku ze zmianami w rozporządzeniach Ministra Edukacji, od 1.09.2016 Poradnia nie wydaje opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133), Poradnia organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Publiczną bądź  Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wg następujących zasad:
– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 5 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka
– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną
– w przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym
– miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
– udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem,
– rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem
– pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Proponujemy (ilość i rodzaj zajęć dostosowywana do najpilniejszych potrzeb psychoedukacyjnych dziecka zgodnie z wytycznymi zawartymi w przedstawionej opinii):
– terapię pedagogiczną
– terapię logopedyczną
– terapię integracji sensorycznej
– rehabilitację ruchową
– konsultacje psychologiczne dla rodziców

UWAGA! Dziecko może korzystać z bezpłatnych zajęć (finansowanych z funduszy oświatowych) tylko w ramach jednej placówki oświatowej; nie ma możliwości podziału subwencji pomiędzy różnymi ośrodkami.

W związku ze zmianami w rozporządzeniach Ministra Edukacji (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w art. 314) NSPPP nie wydaje opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.