Iwona_Palicka (4)

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI FASD

W celu ustalenia terminu diagnozy i terapii obowiązuje

REJESTRACJA TELEFONICZNA: 
pod numerem tel. 694 999 705 poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-16.00

DIAGNOZA W KIERUNKU FASD

Wykonujemy diagnozę w kierunku FASD z wykorzystaniem Waszyngtońskiego 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington) w wersji polskiej – polska walidacja – Śląski Uniwersytet Medyczny 2012.

Koszt diagnozy 1000zł obejmuje wywiad w formie szczegółowej ankiety, jedno spotkanie stacjonarne, analizę dokumentacji, wydanie podsumowania diagnostycznego

Dodatkowe badanie neuropsychologiczne (1-2 spotkania – bateria testowa czuła na deficyty obecne w FASD, proponowane w przypadku braków odpowiednich diagnoz w dokumentacji dziecka): 500zł.

Diagnosta – koordynator Pracowni:

Iwona Palicka – doktor nauk o zdrowiu, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, terapeuta traumy, członek Rady Fundacji Fastryga, Prezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing.

Prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD.

Praca doktorska Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci 5-10 lat w wybranych podtypach FASD zrealizowana i obroniona na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

WSPÓŁPRACA:

mgr Marta Krystkowiak-Kowalska – psycholog, neurobiolog, terapeuta SI

mgr Sylwia Błaszczyk – neurologopeda

dr n. med. Ilona Pieczonka-Ruszkowska – specjalista pediatrii i neurologii dziecięcej

lek.med. Grażyna Śmidowicz-Gwizdowska – pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej

Publikacja specjalistyczna napisana przez dr Iwonę Palicką

Inne publikacje dotyczące FAS/FASD

Klecka M, Palicka I (2010): Czynniki ryzyka okresu okołoporodowego i ich wpływ na dalszy rozwój dziecka W: Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red. nauk.), Dziecko – aktywny uczestnik porodu, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7850-243-2, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Palicka I, Śmigiel R, Pesz K, Janas-Kozik M, Klecka M (2016) Diagnostyka FASD według 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego S. Astley – znaczenie badania neuropsychologicznego. Standardy Medyczne/Pediatria, t.13, 2016/1, s. 173-181

Palicka I, Klecka M, Przybyło J (2016) Neurodevelopmental disorders of children as the challenging context of caregiving and attachment development: an example of children with FAS/FAS. Polskie Forum Psychologiczne, tom 21, numer 4, s. 555-572, DOI:10.14656/PFP20160404

Palicka I, (2017) Współpraca psychologa i logopedy w diagnostyce zaburzeń poznawczych i komunikacyjnych dzieci z FASD. „Czy słyszysz to, co ja widzę?”- implikacje teoretyczne, doświadczenie własne. W: Skałbania B, Jeżewska-Krasnodębska E, (red.) Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela/terapeuty. Konteksty teoretyczne i praktyka. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Palicka I, Śmigiel R, (2017) Walidacja Narzędzia Diagnostycznego „Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (IDS-P)” z udziałem grupy dzieci z rozpoznanym Płodowym Zespołem Alkoholowym wg Kryteriów Waszyngtońskich. Pediatria Polska, 92 (2017), s.525-537,  DOI:10.1016/j.pepo.2017.05.001

Pietrzak MA, Bakiera L, Palicka I, (2017) Przywiązanie dziecka z zaburzeniami ze spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu (FASD). Badanie za pomocą Attachment Story Completion Task. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 23, 1, 2017, 137-146, DOI: 10.14691/CPPJ.23.1.137

Palicka I, Klecka M, Przybyło J, (2017) Zaburzenia neurorozwojowe i ich wpływ na kształtowanie się przywiązania, na przykładzie dzieci z FAS/FASD – teoretyczne implikacje w praktyce klinicznej pracowników Fundacji Fastryga (reprint). W: Lubiewska K, (red) Przywiązanie. Związki intymne, osobowość oraz problematyka kliniczno-terapeutyczna. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kornaszewska-Polak M, Klecka M, Janas-Kozik M, Palicka I (2019) Jakość przywiązania u osób dorosłych ze zdiagnozowanym płodowym zespołem alkoholowym. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2019, 19 (2), p. 165–176.
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0017

Współaut.praca zbiorowa (2020) Rozpoznawanie spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. Zalecenia opracowane przez interdyscyplinarny zespół polskich ekspertów. Medycyna Praktyczna – Pediatria, Wydanie Specjalne 1/2020
https://www.mp.pl/pacjent/inne-zagadnienia-medyczne/245442,rozpoznawanie-spektrum-plodowych-zaburzen-alkoholowych

Palicka I (2021) Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci w wieku 5-10 lat w wybranych podtypach FASD. Wyd.Nauk.Borgis, Warszawa

Palicka I, Śmigiel R (2021) Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych, W: R.Śmigiel, K.Szczałuba (red.) Genetycznie uwarunkowane zaburzenia rozwoju u dzieci, PZWL Wyd.Lekarskie, Warszawa

Dyląg KA, Klecka M, Palicka I (red.) FASD – Podręcznik dla pracowników oświaty. Minister Zdrowia, Krajowe Centrum
Przeciwdziałania Uzależnieniom, Warszawa 2023
Podręcznik do pobrania: https://www.dzieciecyszpital.pl/pl/juz-jest-podrecznik-nt-fasd-dla-ppp

Publikacje popularnonaukowe

Klecka M, Palicka I, (2009). Uwaga – problem. Pierwsza pomoc dla dzieci i młodzieży z poalkoholowymi zaburzeniami rozwoju FASD). Warszawa: Wyd.Fundacja Batorego.

Palicka I, (2014) Wyzwania rozwojowe u dzieci z FASD. Jak zapobiec zaburzeniom wtórnym. Artykuł konferencyjny dostęp: http://www.chmielno.pl/fas

Palicka I, Leszczuk-Rugała M, (2016) Diagnostyka zaburzeń poznawczych i komunikacyjnych dzieci z FASD. Forum Logopedy, numer 14/2016, 50-54.

Palicka I, (2017) Dziecko z FASD. Ogród Jordana. Magazyn dla rodziców, rodziców zastępczych i adopcyjnych. 1(1)/2017, s.30-39

Palicka I, (2017) Możliwości terapeutyczne wobec dziecka z FASD. Ogród Jordana. Magazyn dla rodziców, rodziców zastępczych i adopcyjnych. 2(2)/2017, s.50-55

Palicka I, (2018) Zaburzenia neurozwojowe. Etiologia, rodzaje oraz metody stymulacji rozwoju i terapii dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Biuletyn: Bliżej pomocy społecznej, numer 7/2018, s. 4-6. 

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Poznań-Smochowice
ul. Oliwska 14

sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

© Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Projekt i wykonanie strony: Ogród Komunikacji