Iwona_Palicka (4)

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI FASD

W celu ustalenia terminu diagnozy i terapii obowiązuje

REJESTRACJA TELEFONICZNA: 
pod numerem tel. 694 999 705 poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-16.00

DIAGNOZA W KIERUNKU FASD

Wykonujemy diagnozę w kierunku FASD z wykorzystaniem Waszyngtońskiego 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington) w wersji polskiej – polska walidacja – Śląski Uniwersytet Medyczny 2012.

Koszt diagnozy (bez dodatkowych badań neuropsychologicznych): 400 zł.

Dodatkowe badanie neuropsychologiczne (1-2 spotkania – bateria testowa czuła na deficyty obecne w FASD, proponowane w przypadku braków odpowiednich diagnoz w dokumentacji dziecka): 450 zł.

Pierwsze spotkanie odbywa się w formie wywiadu on-line na platformie Zoom – opłata wnoszona przelewem przed spotkaniem: 150 zł, dopłata do pełnej kwoty diagnozy – na wizycie.

Diagnosta – koordynator Pracowni:

Iwona Palicka – doktor nauk o zdrowiu, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, terapeuta traumy, członek Rady Fundacji Fastryga, Prezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing.

Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.

Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej, Terapeuty Neurorozwoju w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego metodami INPP, certyfikat providera Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, certyfikat Praktyka Terapii Traumy modelu Somatic Experiencing SE®, SOMA-Embodiment® oraz pracy z traumą rozwojową w modelu NARM™ NeuroAffective Relational Model i  NAPD NeuroAffective Personality Development; ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci, między innymi kurs diagnostyki FASD pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington.

Od 2006 r. współpracuje z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Kleckiej, w ramach której wspólnie propagują wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD.

Trener INPP w zakresie szkoleń podstawowych i asystent w zakresie szkoleń rocznych dla terapeutów INPP; wykładowca na studiach podyplomowych z integracji sensorycznej, wspomagania rozwoju dzieci, psychologii klinicznej.

Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej, neurobiologii przywiązania i leczenia traumy rozwojowej.

Prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD.

Praca doktorska Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci 5-10 lat w wybranych podtypach FASD zrealizowana i obroniona na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

WSPÓŁPRACA:

mgr Marta Krystkowiak-Kowalska – psycholog, neurobiolog, terapeuta SI

mgr Sylwia Błaszczyk – neurologopeda

mgr Joanna Witek – psycholog

lek.med. Grażyna Śmidowicz-Gwizdowska – pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej

 

Publikacja specjalistyczna napisana przez dr Iwonę Palicką

Inne publikacje dotyczące FAS/FASD

Klecka M, Palicka I (2010): Czynniki ryzyka okresu okołoporodowego i ich wpływ na dalszy rozwój dziecka W: Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red. nauk.), Dziecko – aktywny uczestnik porodu, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7850-243-2, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Palicka I, Śmigiel R, Pesz K, Janas-Kozik M, Klecka M (2016) Diagnostyka FASD według 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego S. Astley – znaczenie badania neuropsychologicznego. Standardy Medyczne/Pediatria, t.13, 2016/1, s. 173-181

Palicka I, Klecka M, Przybyło J (2016) Neurodevelopmental disorders of children as the challenging context of caregiving and attachment development: an example of children with FAS/FAS. Polskie Forum Psychologiczne, tom 21, numer 4, s. 555-572, DOI:10.14656/PFP20160404

Palicka I, (2017) Współpraca psychologa i logopedy w diagnostyce zaburzeń poznawczych i komunikacyjnych dzieci z FASD. „Czy słyszysz to, co ja widzę?”- implikacje teoretyczne, doświadczenie własne. W: Skałbania B, Jeżewska-Krasnodębska E, (red.) Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela/terapeuty. Konteksty teoretyczne i praktyka. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Palicka I, Śmigiel R, (2017) Walidacja Narzędzia Diagnostycznego „Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (IDS-P)” z udziałem grupy dzieci z rozpoznanym Płodowym Zespołem Alkoholowym wg Kryteriów Waszyngtońskich. Pediatria Polska, 92 (2017), s.525-537,  DOI:10.1016/j.pepo.2017.05.001

Pietrzak MA, Bakiera L, Palicka I, (2017) Przywiązanie dziecka z zaburzeniami ze spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu (FASD). Badanie za pomocą Attachment Story Completion Task. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 23, 1, 2017, 137-146, DOI: 10.14691/CPPJ.23.1.137

Palicka I, Klecka M, Przybyło J, (2017) Zaburzenia neurorozwojowe i ich wpływ na kształtowanie się przywiązania, na przykładzie dzieci z FAS/FASD – teoretyczne implikacje w praktyce klinicznej pracowników Fundacji Fastryga (reprint). W: Lubiewska K, (red) Przywiązanie. Związki intymne, osobowość oraz problematyka kliniczno-terapeutyczna. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kornaszewska-Polak M, Klecka M, Janas-Kozik M, Palicka I (2019) Jakość przywiązania u osób dorosłych ze zdiagnozowanym płodowym zespołem alkoholowym. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2019, 19 (2), p. 165–176.
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0017

Współaut.praca zbiorowa (2020) Rozpoznawanie spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. Zalecenia opracowane przez interdyscyplinarny zespół polskich ekspertów. Medycyna Praktyczna – Pediatria, Wydanie Specjalne 1/2020
https://www.mp.pl/pacjent/inne-zagadnienia-medyczne/245442,rozpoznawanie-spektrum-plodowych-zaburzen-alkoholowych

Palicka I (2021) Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci w wieku 5-10 lat w wybranych podtypach FASD. Wyd.Nauk.Borgis, Warszawa

Palicka I, Śmigiel R (2021) Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych, W: R.Śmigiel, K.Szczałuba (red.) Genetycznie uwarunkowane zaburzenia rozwoju u dzieci, PZWL Wyd.Lekarskie, Warszawa

Dyląg KA, Klecka M, Palicka I (red.) FASD – Podręcznik dla pracowników oświaty. Minister Zdrowia, Krajowe Centrum
Przeciwdziałania Uzależnieniom, Warszawa 2023
Podręcznik do pobrania: https://www.dzieciecyszpital.pl/pl/juz-jest-podrecznik-nt-fasd-dla-ppp

Publikacje popularnonaukowe

Klecka M, Palicka I, (2009). Uwaga – problem. Pierwsza pomoc dla dzieci i młodzieży z poalkoholowymi zaburzeniami rozwoju FASD). Warszawa: Wyd.Fundacja Batorego.

Palicka I, (2014) Wyzwania rozwojowe u dzieci z FASD. Jak zapobiec zaburzeniom wtórnym. Artykuł konferencyjny dostęp: http://www.chmielno.pl/fas

Palicka I, Leszczuk-Rugała M, (2016) Diagnostyka zaburzeń poznawczych i komunikacyjnych dzieci z FASD. Forum Logopedy, numer 14/2016, 50-54.

Palicka I, (2017) Dziecko z FASD. Ogród Jordana. Magazyn dla rodziców, rodziców zastępczych i adopcyjnych. 1(1)/2017, s.30-39

Palicka I, (2017) Możliwości terapeutyczne wobec dziecka z FASD. Ogród Jordana. Magazyn dla rodziców, rodziców zastępczych i adopcyjnych. 2(2)/2017, s.50-55

Palicka I, (2018) Zaburzenia neurozwojowe. Etiologia, rodzaje oraz metody stymulacji rozwoju i terapii dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Biuletyn: Bliżej pomocy społecznej, numer 7/2018, s. 4-6. 

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Poznań-Smochowice
ul. Oliwska 14

sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

© Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

Projekt i wykonanie strony: Ogród Komunikacji